Manlio Fabio Jurado Hernández

âï äàìåäéí ,

âï äàìåäéí
, äâï, ùì àìåäéí äåà èåá ìá, æä éåí äîæì ùìê, áéåí òí éåúø æîï äâáøéí äòìéæéí îùç÷éí, éù ÷àøîä ðäãøú áê, ìáìåú àú àçø äöäøééí éåúø ðòéí, àãí àåîø: éù ìê àú äãåîéðéåï, ìäáèéç îæì, áøåø éåúø àú äàîú, ùîçú äòí äöòéø; éù ìê éåúø æîï, æä äçééí ðäø ðãéø, òøáåú ùì çøåæ äùîù, äøåç àìí ùåø÷, äøàå àú äãåîéðéåï äéùðéí, æø÷å àú äéùðéí äàîú äéçéã.
äàçã ùáà éùéâ àú äàåú, ìéäðåú äàåø, âéáåøéí âãåìéí éåúø ìäñúëì, äùìè äçãù ùðîöà áøåç, àéèé äåà ääîúðä, éù çâéâú äðäø, äòøä, çåñø ðåñèìâéä; . øàéðå ùäàåø áøåç
ìùéø, ìàìó àú vientos............es äîðéò ùìê äðäø äåà ñéîï àæåø ùìê, éù ñéáåú èåáåú ìäéåú øàåé ìàåø.
ìòùåú éåí ùì éåúø îñéáä äîðéò ùìê. . ðäø äàåø áçééê , äùîù äâéòä àìéê. ñåó ëì òöáåú
àúä øåàä àú ìåçîé äéí. ùì ðäø äàåø, ñìç ìàðùéí ùéù ìê àú äøåçåú. àçøéåú ÷ìä
ìîöåà àú äàîåðä öåôä áùîù, ìäôåê àú äàøõ, àåìí ÷øðé çæ÷, ìäøåâ àú äâáøéí
, ÷øðé äùîù äï òæåú. ä÷èáéí äöçéçéí òåæáéí.... øòéãú àãîä áàøõ äîìê, äôåê àú ëãåø äàøõ. äàãîä îú÷ééîú.......
. éåí äîôâùéí ä÷ñåîéí... . ëãåø äàøõ ðôúç
, äùîééí éôúçå, éúôììå. úôéìä ùì äàðåùåú
. ìëãåø äàøõ úäéä úåôòú àåø áöåøú áùãåú...
÷øðé äàåø îúôåööåú òì ëãåø äàøõ,............
äëìì äàçøåï ùì äé÷åí. äåà éåúø âìåé
. ìcalvario............es äàäáä, äàåùø åäàîåðä..........
àúä îåöà éãò áàøõ äàìåäéí
ôæîåï ùì äàåø äåà ùùéø òì éãé àøáòú äîôåøñîéí...
éäéå âùøéí ùì àäáä á÷øá âáøéí, ëé äçééí éäéå îúåçæ÷éí òí äçééí, ëîå ëãåø äàøõ áåòø ìòáø äàôå÷ìéôñä.....
æëøå ìàäåá àú äéîéí äàìä ëôðé àìåäéí äéà àäáä. ................
áãøê ìàôå÷ìéôñä, àãí îùåâò... . âåøìí ùì áðé äàãí, ìäôåê àú ëãåø äàøõ
 

Todos los derechos pertenecen a su autor. Ha sido publicado en e-Stories.org a solicitud de Manlio Fabio Jurado Hernández.
Publicado en e-Stories.org el 26.03.2018.

 

Comentarios de nuestros lectores (0)


Tu comentario

¡A nuestros autores y a e-Stories.org les gustaría saber tu opinión! ¡Pero por favor, te pedimos que comentes el relato corto o poema sin insultar personalmente a nuestros autores!

Por favor elige

Post anterior Post siguiente

¿Este novel/poem viola la ley o el reglamento de publicación de e-Stories.org?
¡Por favor, infórmanos!

Author: Changes could be made in our members-area!

Mas de"General" (Poemas)

Otras obras de Manlio Fabio Jurado Hernández

Did you like it?
Please have a look at:

MÚSICA ENCANTADA - Manlio Fabio Jurado Hernández (General)
RENAISSANCE - Mani Junio (General)
A new day - Adalbert Nagele (Cotidiano)